Byt - skutočné parametre

1. Krok

Plocha bytu:

  [m2]  * povinné
Dátum odhadu:
Adresa:
GPS lat.: - GPS long.: -
Ulica: - číslo: -
Obec: -
Okres: -
Kraj: -
Kat. územie: -

Konštrukcia:

Stav bytu:


Obrázok

Potiahnite súbor sem...
(.jpg alebo .png)

Vek stavby:

Byt - výberové podmienky

2. Krok

Plocha bytu (od - do):

  —      * povinné
Dátum výberu od-do:

Konštrukcia:

Stav bytu:


Randomizovaná mapa bodov výberového súboru

Byt - tabuľka - výberový súbor

3. Krok
Načítaj testovacie údaje Obnoviť Vylúčiť duplicity
P.č. Dátum poslednej zmeny Obec Ulica Cena celková Plocha
bytu m2
Cena za m2 Počet izieb Poschodie Kon-
štrukc.
Techn.
stav
GPS lat. GPS long.
Extrémne hodnoty sú vypočítavané z ceny/m2

Matematická štatistika

Základná štatistika
Výsledná cena
Cena/m 2
n - Počet záznamov [—]:
Súčet hodnôt [€]:
Súčet mocnín hodnôt [€]:
Minimum [€]:
Maximum [€]:
Histogram - počet intervalov (Sturges) [—]:
Miery polohy
x̄̄ - Aritmetický priemer [€]:
Geometrický priemer [€]:
Harmonický priemer [€]:
Q2 - Medián [€]:
Modus [€]:
Miery tvaru
Koeficient šikmosti [—]:
Koeficient špicatosti [—]:
Pearsonova miera šikmosti [—]:
Výsledná cena
Cena/m 2
Miery variability
Stredný rozsah (stredný extrém) [€]:
R=(max-min) - Variačné rozpätie [€]:
S2 - Rozptyl [€]:
σ - Smerodajná odchýlka celej populácie (n) [€]:
s - Smerodajná odchýlka výberovej populácie (n-1) [€]:
Q1 - kvartil 25 [€]:
Q2 - kvartil 50 (medián) [€]:
Q3 - kvartil 75 [€]:
IQR - Interkvartil [€]:
Extrém min (BoxPlot) [€]
Extrém max (BoxPlot) [€]
Lineárna regresia – 1premenná podlahová plocha [m2]
Výsledná cena:

Cena/m2:

Grafy

  Vyberte šablónu kliknutím

P.č. Šablóny k dispozícii
1. 000_Belix - sablona_vsetky polozky
2. 001_Belix - A4_landscape_boxplot
3. 001_Belix - A4_landscape_gauss
Cena bytu  =  

Celková cena

Cena/㎡

Celková cena

Cena/㎡

Celková cena

Cena/㎡

Celková cena

Cena/㎡

Celková cena

Cena/㎡

2D mapa (izoplocha, izočiara)

Vstupné parametre mriežky

Hustota mriežky:

Počet bodov:

Váha vzdialenosti:

Veľkosť cenovej mapy [m]:

×

Veľkosť mriežky [m]:

×

 

Ovládacie prvky mapy - zobrazenie

Výberový súbor – body:

Výberový súbor – body štítky

Bod (odhadovaný byt)

Bod – štítok (odhadovaný byt)

Izočiary - štítky

Farebná paleta

Priehľadnosť:

---

Mapa oblasti

2D cenová mapa - celková cena


2D cenová mapa - cena za m2

Theme Color