Zásady spracúvania osobných údajov

Tieto zásady a pravidlá sa môžu zmeniť alebo aktualizovať aj bez upozornenia. Z uvedeného dôvodu sa môžete oboznamovať s ich aktuálnou verziou na tejto stránke, pričom sa môžete orientovať dátumom ich zverejnenia. Tento text bol naposledy zmenený 1.8.2022 (verzia 1.3).

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Terakocka s. r. o., Mesačná 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54630606

Od 25. mája 2018 (vrátane) sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Vašim osobným údajom je každá informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Ide o prípady, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, ale môžeme sem zahrnúť aj informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Naše zásady spracúvania osobných údajov v skratke

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé a transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov sú vaše práva vždy prvoradé. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa ich spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok sú z technických dôvodov zaznamenávaná vaša IP adresa, stránka, z odkazu ktorej ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našich stránkach, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou opatrnosťou.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov znamená spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Ďalšie osobné údaje

Na týchto stránkach môžete dobrovoľne zadávať vaše osobné údaje do rôznych formulárov (prihlasovací, registračný, objednávkový a pod. formulár). Najčastejšie sa uchovávajú tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, titul, v špecifických prípadoch aj tieto: adresa trvalého alebo prechodného bydliska. Vaše údaje sú používané len v nevyhnutnom rozsahu.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo kým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme predpisom viazaní, váš osobný údaj naďalej držať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Bezpečnosť osobných údajov

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné postupy, technológie a systémy na ochranu osobných údajov (napr. máme vypracovanú organizačnú smernicu pre spracovanie osobných údajov, používame protokol https, v našich počítačových systémoch používame aktualizovaný antivírus a firewall, wi-fi siete máme chránené silnými heslami, počítače máme chránené heslom, neprenášame osobné údaje mimo štátov EÚ, pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľkých činnostiach a pod.) . Pri vylepšení týchto technológií aj my vylepšujeme tieto bezpečnostné systémy. Tzv. sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do konkaktu s vašimi údajmi, sú naši zmluvní partneri a sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrované kanály a zaväzujú sa dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.

Tieto webové stránky sú zabezpečené protokolom https.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom alebo by bol detegovaný iný prienik do nich a došlo by k úniku osobných údajov, budete do 72 hodín informovaný o prijatých opatreniach a zároveň do 72 hodín budeme komunikovať aj s dozorným orgánom (Úrad na ochranu osobných údajov).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo byť informovaný o nasl.:

 • O prevádzkovateľovi. Údaje prevádzkovateľa sú uvedené na začiatku tohto dokumentu.
 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame o vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne na e-mail.
 • Máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností alebo neúplností.
 • Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na zabudnutie, čiže právo na vymazanie poskutnytých osobných údajov. Toto právo sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako poskytnutie: napíšte mail na e-mailovú adresu: znalec(zavinac)znalec.sk
 • V prípadoch, keď je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme („oprávnený záujem prevádzkovateľa“), máte právo namietať tento oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako odôvodnenú, vaše údaje spracované na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
 • Právo na vymazanie údajov nie je absolútne. AK vaše osobné údaje potrebujeme na plnenie zákonných povinností, na tieto zákonné účely ich naďalej budeme spracúvať.
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak napadnete správnosť osobných údajov počas obdobia tohto preverovania ich správnosti. Požadovať obmedzenie môžete aj ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a namiesto vymazania budete žiadať obmedzenie ich spracúvania, ďalej ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory). Počas obmedzenia spracúvania vašu údaje zostávajú v našich informačných systémoch, ale nebudú sa používať na naše účely.
 • Ďalej máte právo požadovať prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky je zrealizovateľný len prenos emailovej adresy, ostatné osobné údaje pravdepodobne nedokážeme poskytnúť v strojovo čitateľnom formáte v takej internej štruktúre, aby boli naozaj užitočne prenositeľné k inému prevádzkoveteľovi. Urobíme však pre to všetko, čo nám pri únosných nákladoch technika umožní.
 • Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietky proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracovaním osobných údajov vybavíme do 72 hodín od doručenia. V prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručania žiadosti.

Sprostredkovatelia (čiže príjemcovia vašich osobných údajov)

Sprostredkovateľmi, čiže podnikateľskými subjektami, ktorí majú k vašim osobným údajom prístup sú kvalifikované spoločnosti, a máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy. Títo partneri nám asistujú pri fungovaní, správe, vytváraní a aktualizácii týchto stránok, sú viazaní diskrétnosťou, zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti a súhlasili s bezpečným uchovávaním vašich osobných údajov a považujú ich za dôverné. Ide o tieto spoločnosti:

 • Webglobe, a.s. (hostingové služby)
 • Webfinity, s. r. o. (hostingové služby, archivácia údajov, výroba webov)

Ak nechcete, aby služba Google Analytics zhromažďovala a sledovala vaše osobné údaje, na tejto stránke môžete zabezpečiť zákaz sledovania údajov.

Diskrétnosť

Vaše osobné údaje žiadnym spôsobom neposkytujeme tretím stranám (okrem už zmienených sprostredkovateľov). Samozrejme, že ich ani nepredávame, neobchodujeme s nimi a nevykonávame ani žiadne iné podobné neférové operácie. Uvedomujeme si hodnotu a citlivosť vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať štátnym organizáciám, ale len na základe zákona a právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí a v súlade s právnymm poriadkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Odkazy tretích strán

Ak sa na týchto stránkach vyskytujú odkazy na iné webové stránky (tzv. stránky tretích strán), stránky na týchto odkazoch majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od stránok, ktoré práve prehliadate, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a pravdivosť obsahu webových stránok týchto tretích strán či ich aktivity. Napriek tomu ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé alebo protiprávne správanie sa týchto stránok, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: znalec(zavinac)znalec.sk Ďakujeme.

Hosting

Tieto webové stránky sú umiestnené sa serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o.

Cookies

Naše systémy používajú tzv. cookies k tomu, aby sme zisťovali preferencie návštevníkov a mohli prispôsobiť naše stránky na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Využívajú sa aj na to, aby sme zistili, či ste už tieto stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Viac informácií o cookies si môžete prečítať v samostatnej časti tohto dokumentu nižšie

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA. Ak by predsa došlo k takémuto prenosu, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú kvalifikovanými spoločnosťami (vlastnia bezpečnostné certifikáty) a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré sme s nimi uzavreli, je bezpečnosť vašich osobných údajov aj v týchto prípadoch ošetrená.

Dozorný orgán

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR. V prípade, ak na Vašu žiadosť nereagujeme do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo sa obrátiť na tento úrad.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, kontaktuje nás na adresách uvedených na začiatku tohto dokumentu.
Pravidlá používania súborov cookies

Používanie cookies

Prevádzkovateľ na tejto webovej stránke používa tzv. cookies (tiež „koláčiky“), ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením internetového prehliadača (napr. Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Tor Browser a pod.), ktorý používate. Ak navštívite tieto webové stránky, a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci (help) každého internetového prehliadača. V nastaveniach webového prehliadača môžete cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, či blokovať alebo povoliť len pre niektoré webové stránky (domény).

Každý užívateľ prezeraním týchto webových stránok súhlasí s používaním cookies a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, nenavštevuje tieto webové stránky alebo súbory cookies aktívne zablokuje vo svojom prehliadači. Ak zablokujete používanie cookies, našu webovú stránku budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Čo sú cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktorú môžu byť do internetového prehliadača odosielané z webového servera pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, telefónu, tabletu a pod.). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka súborového systému na vašom zariadení v závislosti od typu prehliadača. Obvykle obsahujú názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu platnosti a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie nijako nepoškodzujú váš počítač a nezhromažďujeme v nich vaše osobné údaje. Ukladá sa len jedninečný identifikátor relácie.

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač, pretože sú v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Cookies možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču používateľa, pretože cookies na počítači nie sú nijako chránené. Potom možno predstierať napr. cudziu identitu. Existuje niekoľko podvodných spôsobov ako ukradnúť cookies (angl. cookie theft) alebo ukradnúť/uniesť aktuálnu návštevu (angl. session hijacking), ktoré sú možné, ak webový prehliadač nie je proti nim odolný (zle nastavený alebo nechránený).

Prečo používame cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah, ďalej na monitorovanie návštevnosti. Na našich stránkach nájdete tzv. dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, len kým stránku neopustíte. Trvalé zostavájú dlhodobo na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo manuálne vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Aké typy cookies používame na týchto stánkach?

1. Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry (napr. Google Analytics). Tieto služby ukladajú štandardné anonymné cookies, aby sme vedeli odvodiť návštevnosť našich webových stránok, dokázali analyzovať správanie (anonymných) návštevníkov a zistiť, aké obsahy sú pre nich zaujímavé. Všetky uložené analytické informácie sú anonymné a používajú sa výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

2. Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky môžu používať aj súbory cookies, ktoré vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Takisto sa môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. prezeranie videa, komentáre v diskusiách a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, su anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Na zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých zaujala.

3. Cookies tretích strán

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránok a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, s.r.o., o vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach tejto spoločnosti.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, napríklad ak sa zaregistrujete, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás, ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, ním bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (teda nás) ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Cookies a ochrana osobných údajov

Cookies pre účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

 • Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 • Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe vášho súhlasu. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu, konkrétne stlačením tlačidla „Súhlasím“, ktoré nájdete vo „vyskakujúcom cookie okne“ v spodnej časti webovej stránky.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

 • Informácie o vašej návšteve nášho webu.
 • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača.
 • Informácie o vašej aktivite.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vašich aktivít na stránkach s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Prevádzkovateľ zhromažďuje na týchto webových stránkach nasl. súbory cookies:

 • Typ: Cookies tretích strán
  Názov: Google Analytics
  Účel: Získanie štatistických informácií
  Doba spracovávania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr. pomocou vymazania medzipamäte „cache“)
 • Typ: Cookies tretích strán
  Názov: Google Adsense, Google Adwords
  Účel: Zobrazovanie cielenej reklamy
  Doba spracovávania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr. pomocou vymazania medzipamäte „cache“)
 • Typ: Technické cookie
  Názov: PHPSESSID
  Účel: Anonymná identifikácia návštevníka stránky
  Doba spracovávania: Len počas aktuálnej session
 • Typ: Technické cookie
  Názov: webfinity_cookietxt_agreed
  Účel: Cookie, pomocou ktorého si prehliadač pamätá, či ste súhlasili s textom použitia cookies, a ak áno, počas 30 dní ten text nebude zobrazovať
  Doba spracovávania: 30 dní

Návody na vymazanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Ďalšie informácie o cookies

Ďalšie informácie o cookies môžete nájsť na wikipedii a stránka www.aboutcookies.org

Viac informácií s spracúvaní cookies nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov na tejto webstránke.
Theme Color